NH농협손해보험 [(무)행복100세종합보험] – 자동차종합보험비교견적

NH농협손해보험 [(무)행복100세종합보험]

NH농협손해보험 [(무)행복100세종합보험]
100세까지 든든하게 보장가능

NH농협손해보험 행복100세종합보험

롯데하우머치자동차보험
[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="4"]

 

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]

 

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]
수술비, 중환자실입원일당

특약으로 다양한 보장설계 가능

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]

NH농협손해보험 행복100세종합보험02

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]

 

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]

 

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]
고령화를 위한 맞춤 플랜

 

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]

NH농협손해보험 행복100세종합보험03

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]
[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]

 

 

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]
갱신형/비갱신형 특약 선택가능

NH농협손해보험 행복100세종합보험04

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]

 

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]
(무)행복100세종합보험 보장내용

가입 나이

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]
 • 기본계약: 만 15~70세
 • 질병사망 보장(납입기간에 따라 가입연령 상이) :만 15~65세
 • 가족생활비보장(납입기간에 따라 가입연령 상이): 만 15~65세
 • 진단비보장(일부담보제외): 만 15~65세
 • 입원일당보장(일부담보제외): 만 15~60세
 • 실손의료비: 만 15~65세
 • 재산·골프보장: 만 15~70세
 • 운전자보장: 만 18~70세

 

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]

보험기간

 • 기본계약 : 100세 만기
 • 선택계약 : 100세 만기/80세 만기
  질병사망,질병사망가족생활지원금(연지급형):80세 만기

 

납입기간

 • 기본계약 : 10년납, 20년납
 • 선택계약 :
  비갱신형-10년납 / 20년납
  갱신형(10년 갱신형)-전기납
  ※실손의료비 (1년 갱신형)-전기납

 

납입방법

 • 월납, 3개월납, 6개월, 연납

 

비고

 • 보장성 공시이율(5)(매월변동)/최저보증이율(0.75%)[arpw thumbnail="false" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="10"] [arpw thumbnail="false" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="10"]

당신이 좋아할만한 글 작성자의 다른글

댓글을 남겨주세요